...

...
...


  24 มิถุนายน 2565 | การรับฟังความคิดเห็น ร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ......
  24 มิถุนายน 2565 | ประกาศ อบต.แจ้ห่ม เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ต่อการจัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ......
  24 มิถุนายน 2565 | ร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.........
  22 มิถุนายน 2565 | สื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)
  13 มิถุนายน 2565 | มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2565
  30 พฤษภาคม 2565 | ประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ พัฒนา และเพิ่มพื้นที่สีเขียว
  12 พฤษภาคม 2565 | มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2565
  9 พฤษภาคม 2565 | ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  10 มีนาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ตามโครงการบริหารจัดการขยะชุมชน
  3 มีนาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ
  22 กุมภาพันธ์ 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
  22 กุมภาพันธ์ 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาเช่าพื้นที่สำหรับเก็บข้อมูลเวปไซต์อบต.แจ้ห่ม
  19 พฤศจิกายน 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้าย จำนวน 17 ป้าย ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง
  19 พฤศจิกายน 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการจัดการเลือกตั้ง
  29 ตุลาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
  28 ตุลาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุตามโครงการจัดการเลือกตั้ง
อ่านต่อ

วารสาร/ข่าวกิจกรรม
Coding
โครงการครอบครัวเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Coding
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
Coding
โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ
Coding
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม

...
...
...

...
...
...


...

...
...
...

...
...
...

...
...
...

...
...
...