รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

"องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม"