วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

                    “ชุมชนน่าอยู่    เชิดชูภูมิปัญญา     นำพาความรู้     มุ่งสู่เศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ

๑.  พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะให้ทั่วถึงและครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
๒. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส
๔. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาตลอดชีวิต
๕.  ส่งเสริมให้ประชาชน อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๖. ส่งเสริมและป้องกันรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน
๗. ส่งเสริมความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชน
๘. ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
๙. ส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับตำบล อำเภอ จังหวัด
๑๐. ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่งน้ำ
๑๑. พัฒนา บุคลากร ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
๑๒. พัฒนา เครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน ให้เหมาะสม
๑๓. ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนในกิจการของ อบต.

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
          ยุทธศาสตร์ที่ 1              การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
          ยุทธศาสตร์ที่ 2              การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          ยุทธศาสตร์ที่ 3              การพัฒนาสังคม
          ยุทธศาสตร์ที่ 4              การพัฒนาเศรษฐกิจ
          ยุทธศาสตร์ที่ 5              การพัฒนาการเมือง การบริหาร