สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2561

2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2561

4. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2562

5. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

6. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2562

7. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2562

8. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562

9. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2562

10. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2562

11. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562

12. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562

13. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562