สถิติการให้บริการ

 

- การให้บริการด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- การให้บริการด้านการจัดเก็บรายได้

- การขออนุญาตก่อสร้าง

- การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ