รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

 

- รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน

- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

- รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส งวดที่ 4(กรกฎาคม - กันยายน 2561)

- รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส งวดที่ 3(เมษายน - มิถุนายน 2561)

- รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส งวดที่ 2(มกราคม -มีนาคม 2561)

- รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส งวดที่ 1( ตุลาคม -ธันวาคม 2560)