ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ติดต่อ อบต.

คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุแผนอัตรากำลัง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
แบบฟอร์มใบลา
โอน/ย้าย พนักงาน

งบแสดงฐานะการเงินการคลัง
รายรับ-รายจ่าย ประจำปี
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ผลการจัดซื้อจัดจ้างแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
แจ้งเบาะแสยาเสพติด/ทุจริต
แบบสอบถามความพึงพอใจ
กระดานข่าวแหล่งท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม
ประกาศวิธีคำนวณาราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10
ประกาศวิธีคำนวณราคากลาง จำนวน 2 โครงการ
ประกาศวิธีคำนวณราคากลาง จำนวน 7 โครงการ
ประกาศวิธีคำนวณราคากลาง โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.แจ้ห่ม
ประกาศวิธีคำนวณราคากลาง จำนวน 4 โครงการ
ประกาศวิธีคำนวณราคากลาง จำนวน 8 โครงการ
ประกาศวิธีคำนวณราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลน้ำตื่น ท่อกรุ PVC บ้านเชียงหมั้น หมู่ที่ 3
ประกาศวิธีคำนวณาราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ประเภทหินชั้นร่วน บ้านฮ่องลี่ หมู่ที่ 5 

 


 
 
 
พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรมท้องถิ่น ขจัดสิ้นสิ่งเสพติด มุ่งเศรษฐกิจพอเพียง
 
 

 
ปฏิทิน+เวลา