แหล่งท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม
ประกาศวิธีคำนวณาราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10
ประกาศวิธีคำนวณราคากลาง จำนวน 2 โครงการ
ประกาศวิธีคำนวณราคากลาง จำนวน 7 โครงการ