ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
รายงานผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียน/ร้องทุกข์
แหล่งท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม
ประกาศวิธีคำนวณาราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๐
ประกาศวิธีคำนวณราคากลาง จำนวน ๒ โครงการ
ประกาศวิธีคำนวณราคากลาง จำนวน ๗ โครงการ
ประกาศวิธีคำนวณราคากลาง โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.แจ้ห่ม
ประกาศวิธีคำนวณราคากลาง จำนวน ๔ โครงการ
ประกาศวิธีคำนวณราคากลาง จำนวน ๘ โครงการ
ประกาศวิธีคำนวณราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลน้ำตื่น ท่อกรุ PVC บ้านเชียงหมั้น หมู่ที่ ๓
ประกาศวิธีคำนวณาราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ประเภทหินชั้นร่วน บ้านฮ่องลี่ หมู่ที่ ๕