ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางจำเนียรถึงบ้านนายบุรี บ้านม่วงงาม ม.4 วันที่ 25 มกราคม 2562

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายรอบบริเวณวัด บ้านวังสัก ม.10 วันที่ 21 มกราคม 2562

ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการขยายไหล่ทาง พร้อมราวเหล็กกันตก บ้านม่วง ม.6 11 ธ.ค. 61

ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านวังสัก,บ้านม่วงงาม ฯลฯ 3 ต.ค. 61

ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการขยายไหล่ทาง พร้อมราวเหล็กกันตก บ้านม่วง ม.6 7 ก.ย. 61

ตารางแสดงวงเงินงานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต Over lay_ถนนสายไปแม่น้ำวัง บ้านเชียงหมั้น 4 ก.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายสมศักดิ์ จตุพรจรัส บ้านสบฟ้าฯ 2 พ.ค. 2561

ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ 14 มี.ค. 61

ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ 6 ก.พ. 61

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาจ้างโครงการก่่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต_Over lay_ สาย ลป.3155

ประกาศประชาสัมพันธ์ ราคากลาง โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต_Over lay_ บ้านวังสัก

ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบตัวยู

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้าง ถนนสาย ลป.3155

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม)

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

รายงานผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียน/ร้องทุกข์

แหล่งท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

ประกาศวิธีคำนวณาราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๐

ประกาศวิธีคำนวณราคากลาง จำนวน ๒ โครงการ

ประกาศวิธีคำนวณราคากลาง จำนวน ๗ โครงการ

ประกาศวิธีคำนวณราคากลาง โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.แจ้ห่ม

ประกาศวิธีคำนวณราคากลาง จำนวน ๔ โครงการ

ประกาศวิธีคำนวณราคากลาง จำนวน ๘ โครงการ

ประกาศวิธีคำนวณราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลน้ำตื่น ท่อกรุ PVC บ้านเชียงหมั้น หมู่ที่ ๓

ประกาศวิธีคำนวณาราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ประเภทหินชั้นร่วน บ้านฮ่องลี่ หมู่ที่ ๕