รายงานผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียน/ร้องทุกข์
แหล่งท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม
ประกาศวิธีคำนวณาราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10
ประกาศวิธีคำนวณราคากลาง จำนวน 2 โครงการ
ประกาศวิธีคำนวณราคากลาง จำนวน 7 โครงการ
ประกาศวิธีคำนวณราคากลาง โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.แจ้ห่ม
ประกาศวิธีคำนวณราคากลาง จำนวน 4 โครงการ
ประกาศวิธีคำนวณราคากลาง จำนวน 8 โครงการ
ประกาศวิธีคำนวณราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลน้ำตื่น ท่อกรุ PVC บ้านเชียงหมั้น หมู่ที่ 3
ประกาศวิธีคำนวณาราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ประเภทหินชั้นร่วน บ้านฮ่องลี่ หมู่ที่ 5