ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายสมศักดิ์ จตุพรจรัส บ้านสบฟ้าฯ 2 พ.ค. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ 14 มี.ค. 6
1
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ 6 ก.พ. 61

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาจ้างโครงการก่่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต_Over lay_ สาย ลป.3155
ประกาศประชาสัมพันธ์ ราคากลาง โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต_Over lay_ บ้านวังสัก
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบตัวยู

ประกาศผู้ชนะกาเสนอราคา โครงการก่อสร้าง ถนนสาย ลป.3155
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
รายงานผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียน/ร้องทุกข์
แหล่งท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม
ประกาศวิธีคำนวณาราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๐
ประกาศวิธีคำนวณราคากลาง จำนวน ๒ โครงการ
ประกาศวิธีคำนวณราคากลาง จำนวน ๗ โครงการ
ประกาศวิธีคำนวณราคากลาง โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.แจ้ห่ม
ประกาศวิธีคำนวณราคากลาง จำนวน ๔ โครงการ
ประกาศวิธีคำนวณราคากลาง จำนวน ๘ โครงการ
ประกาศวิธีคำนวณราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลน้ำตื่น ท่อกรุ PVC บ้านเชียงหมั้น หมู่ที่ ๓
ประกาศวิธีคำนวณาราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ประเภทหินชั้นร่วน บ้านฮ่องลี่ หมู่ที่ ๕