คู่มือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

 

คู่มือประชาชน (รวมเล่ม)

1. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

2. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

3. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

4. การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร

5. การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 32

6. การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน

7. การขออนุญาตก่อสร้างตามมาตรา21

8. การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

9. การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และ ทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34

10. การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21

11. การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร ตามมาตรา 33

12. การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22

13. การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

14. การแจ้งขุดดิน

15. การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

16. การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

17. การแจ้งถมดิน

18. การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

19. การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

20. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)

21. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)

22. การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

23. การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

24. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)

25. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)

26. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

27. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา)

28. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

29. การรับชำระภาษีป้าย

30. การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

31. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

32. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

33. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป

34. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล

35. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ

36. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป

37. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

38. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

39. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

40. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป

41. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล

42. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ

43. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป

44. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล