มาตรการการปฏิบัติงาน

 

- มาตรการป้องกันการรับสินบน

- มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

- มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม

- หลักเกณฑ์การปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

- คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน

- คู่มือการปฏิบัติงานการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน