ทางโทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข 054 271 375

ทางไปรษณีย์  333  หมู่ที่ 7  ตำบลแจ้ห่ม  อำเภอแจ้ห่ม  จังหวัดลำปาง  52120

ทางจดหมายอิเลคทรอนิกส์ (E-Mail) : ch-abt@hotmail.com

ทางเว็ปไซต์ :www.chaehom.go.th

ทางเว็บเพจ : องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

วิทยุสื่อสาร  (นามเรียกขาน)  “แม่วัง”  คลื่นความถี่  162.520  Mhz

หมายเลขโทรศัพท์(สายตรง)  
นายก อบต.              087 187 9301
รองนายก อบต.        089 557 4170, 087 179 2825
เลขานุการ นายก อบต. 084 806 9410
ปลัด อบต.               097 918 7733