ประกาศวิธีการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด คสล. สายบ้านนางทองสุข สุมา-ถนนสายหลัก-ซอย 6 บ้านม่วงพัฒนา ม.11

ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด คสล. สายบ้านนางทองสุข สุมา-ถนนสายหลัก-ซอย 6 บ้านม่วงพัฒนา ม.11

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางพร้อมราวเหล็กกันตกบ้านม่วง,ขยายถนน คสล.สายบ้านนายสมศักดิ์ฯลฯ บ้านสบฟ้าและวางท่อ PVC สายบ้านนายสะอาด บ้านวังสักด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ฯ (Over lay) ถนนสายไปแม่น้ำวัง บ้านเชียงหมั้น, ซอย 2 บ้านฮ่องลี่,ก่อสร้างถนนคสล.สายรอบบริเวณวัด  บ้านวังสัก, สายบ้านนางจำเนียน บ้านม่วงงาม, วางท่อระบายน้ำ PVC. พร้อมบ่อพักคสล. บ้านวังสัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ฯ (Over lay) ถนนสายไปแม่น้ำวัง บ้านเชียงหมั้น, ซอย 2 บ้านฮ่องลี่,ก่อสร้างถนนคสล.สายรอบบริเวณวัด  บ้านวังสัก, สายบ้านนางจำเนียน บ้านม่วงงาม, วางท่อระบายน้ำ PVC. พร้อมบ่อพักคสล. บ้านวังสัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 พ.ย.61

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.บ้านวังสัก, บ้านม่วงงาม, ขยายถนนคสล. บ้านสบฟ้า, ฯลฯ 18 ก.ย. 61

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาเข้าสุสานกู่คำ บ้านฮ่องลี่,ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.พร้อมฝาปิดเหล็ก บ้านม่วงงามฯลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  e-bidding

ประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต_จำนวน 2 ช่วง หมู่ 10

ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ

ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ

ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ

ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ