ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน

ประกาศเจตนารมณ์ผู้บริหาร

มาตรการการปฏิบัติงาน
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ปราชญ์ชาวบ้าน
ติดต่อ อบต.


คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
โครงสร้างหน่วยงาน

สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
คู่มือการจัดทำทะเบียนประวัติ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล
หลักเกณฑ์การสอบแข่งขัน
หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย
จรรยาข้าราชการ
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ผลการประเมินการปฏิบัติงาน
การพัฒนาบุคลากร
ประกาศสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
โอน/ย้าย พนักงาน
การจัดการความรู้


ควบคุมภายใน
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
สรุปผลการดำเนินงาน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปี
งานยื่นซองสอบราคา


คู่มือประชาชน
ขั้นตอนการให้บริการ
สถิติการให้บริการ
รายงานความพึงพอใจ
สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผน ปปช.
รายงานผลการร้องเรียน
แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
แจ้งเบาะแสยาเสพติด/ทุจริต
กระดานสนทนา


 

 
 


ชุมชนน่าอยู่ เชิดชูภูมิปัญญา นำพาความรู้ มุ่งสู่เศรษฐกิจพอเพียง

ขอเรียนเชิญ บุคคล นิติบุคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานรัฐ ที่มารับบริการหรือติดต่อ อบต.แจ้ห่ม ร่วมตอบแบบสอบถาม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2562 ตอบแบบสอบถามคลิก

ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด


 

 

 ดูประกาศจัดซื้อทั้งหมด

 


ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง


 

 

 

 

 

ปฏิทิน+เวลา