ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน

ประกาศเจตนารมณ์ผู้บริหาร

มาตรการการปฏิบัติงาน
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ปราชญ์ชาวบ้าน
ติดต่อ อบต.


คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
โครงสร้างหน่วยงาน

สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
คู่มือการจัดทำทะเบียนประวัติ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล
หลักเกณฑ์การสอบแข่งขัน
หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย
จรรยาข้าราชการ
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ผลการประเมินการปฏิบัติงาน
การพัฒนาบุคลากร
ประกาศสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
โอน/ย้าย พนักงาน
การจัดการความรู้


ควบคุมภายใน
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
สรุปผลการดำเนินงาน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปี
งานยื่นซองสอบราคา


คู่มือประชาชน
ขั้นตอนการให้บริการ
สถิติการให้บริการ
รายงานความพึงพอใจ
สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผน ปปช.
รายงานผลการร้องเรียน
แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
แจ้งเบาะแสยาเสพติด/ทุจริต
กระดานสนทนา


 

 
 


ชุมชนน่าอยู่ เชิดชูภูมิปัญญา นำพาความรู้ มุ่งสู่เศรษฐกิจพอเพียง

 

อบต.แจ้ห่ม เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม ระหว่างวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2563 ดูเพิ่มเติม

ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด


 

 

 ดูประกาศจัดซื้อทั้งหมด

 


ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง


 

 

 

 

 

ปฏิทิน+เวลา