องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งในแปดของอำเภอแจ้ห่ม  จังหวัดลำปาง  แต่เดิมชื่อว่าสภาตำบลแจ้ห่ม  ตั้งอยู่ถนนสามัคคีราษฎร์  หมู่ที่ ๒ บ้านป่าแดด ตำบลแจ้ห่ม  อำเภอแจ้ห่ม  จังหวัดลำปาง  โดยมีจำนวนหมู่บ้านในเขตการปกครองจำนวน  ๖  หมู่บ้าน  ได้แก่
๑) บ้านเชียงหมั้น หมู่ที่ ๓     ๒) บ้านม่วงงาม หมู่ที่ ๔        ๓) บ้านฮ่องลี่ หมู่ที่ ๕  
๔) บ้านม่วง หมู่ที่ ๖             ๕) บ้านสบฟ้า หมู่ที่ ๗         ๖) บ้านวังสัก หมู่ที่ ๑๐  
ในปี พ.ศ. ๒๕๓๙  กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้สภาตำบลแจ้ห่มจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๓๙  และประกาศดังกล่าวได้ลงในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ ๑๑๓ ตอนพิเศษ ๕๒ ง ลงวันที่ ๒๕
ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๓๙  โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๔๐  เป็นต้นไป ต่อมา
องค์บริหารส่วนตำบลแจ้ห่มได้ย้ายสำนักงานมาตั้งอยู่เลขที่  ๓๓๓  หมู่ที่ ๗ บ้านสบฟ้า  ถนนแจ้ห่ม-วังเหนือ  ตำบลแจ้ห่ม  อำเภอแจ้ห่ม  จังหวัดลำปาง  บริเวณสามแยกทางหลวงแผ่นดิน หมายเลขลป ๑๐๓๕  ตัดกับทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ลป ๑๓๓๕  ตั้งแต่วันที่ ๑๓
มิถุนายน  ๒๕๔๔  เป็นต้นมา  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม  มีจำนวนหมู่บ้านในเขตการปกครองทั้งหมด ๗ หมู่บ้าน  ได้แก่  
๑) บ้านเชียงหมั้น หมู่ที่ ๓     ๒) บ้านม่วงงาม หมู่ที่ ๔        ๓) บ้านฮ่องลี่ หมู่ที่ ๕  
๔) บ้านม่วง หมู่ที่ ๖             ๕) บ้านสบฟ้า หมู่ที่ ๗         ๖) บ้านวังสัก หมู่ที่ ๑๐ 
๗) บ้านม่วงพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ (แยกมาจากบ้านม่วงงาม หมู่ที่ ๔)