รายงานการประชุมสภา อบต.

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยแรก

รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 2

รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3

รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 4