การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

การประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยแรก

การประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 2

การประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3

การประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 4