ทางโทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข 054 271 375

ทางไปรษณีย์  333  หมู่ที่ 7  ตำบลแจ้ห่ม  อำเภอแจ้ห่ม  จังหวัดลำปาง  52120

ทางจดหมายอิเลคทรอนิกส์ (E-Mail) : ch-abt@hotmail.com

ทางเว็บไซต์ :www.chaehom.go.th

ทางเว็บเพจ : องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

แผนที่