มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะผู้บริหาร

สมรรถนะประจำสายงาน

ประเภท บริหารท้องถิ่น

1101 นักบริหารงานท้องถิ่น(ต้น-สูง)

ประเภท อำนวยการท้องถิ่น

2101 นักบริหารงานทั่วไป(ต้น-สูง)

2102 นักบริหารงานการคลัง(ต้น-สูง)

2103 นักบริหารงานช่าง(ต้น-สูง)

2104 นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(ต้น-สูง)

2105 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม(ต้น-สูง)

2106 นักบริหารงานประปา(ต้น-สูง)

2107 นักบริหารงานการศึกษา(ต้น-สูง)

2108 นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล(ต้น-สูง)

2109 นักบริหารงานการเกษตร(ต้น-สูง)

ประเภท วิชาการ

3101 นักจัดการงานทั่วไป(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3102 นักทรัพยากรบุคคล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3103 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3104 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3105 นิติกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3106 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3201 นักวิชาการเงินและบัญชี(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3202 นักวิชาการคลัง(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3203 นักวิชาการจัดเก็บรายได้(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3204 นักวิชาการพัสดุ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3205 นักวิชาการตรวจสอบภายใน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3206 นักวิชาการพาณิชย์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

3301 นักประชาสัมพันธ์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3302 นักพัฒนาการท่องเที่ยว(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3303 นักวิเทศสัมพันธ์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

3401 นักวิชาการเกษตร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3402 นักวิชาการประมง(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3403 นักวิชาการสวนสาธารณะ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3501 นักวิทยาศาสตร์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3601 นักวิชาการสาธารณสุข(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3602 พยาบาลวิชาชีพ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3603 นักายภาพบำบัด(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3604 นักอาชีวบำบัด(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

3605 แพทย์แผนไทย(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

3606 นักวิชาการสุขาภิบาล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3607 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3608 นักโภชนาการ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3609 นักเทคนิคการแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3610 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3611 นักรังสีการแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3612 เภสัชกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3613 ทันตแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3614 นายสัตวแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3615 นายแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3701 วิศวกรโยธา(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3702 สถาปนิก(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3703 นักผังเมือง(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3704 วิศวกรเครื่องกล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3705 วิศวกรไฟฟ้า(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3706 วิศวกรสุขาภิบาล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3707 นักจัดการงานช่าง(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

3801 นักพัฒนาชุมชน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3802 นักสังคมสงเคราะห์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3803 นักวิชาการศึกษา(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3804 บรรณารักษ์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

3805 นักวิชาการวัฒนธรรม(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3806 นักสันทนาการ(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

3807 นักพัฒนาการกีฬา(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3808 ภัณฑารักษ์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3809 นักจัดการงานเทศกิจ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3810 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

ประเภท ทั่วไป

4101 เจ้าพนักงานธุรการ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4102 เจ้าพนักงานทะเบียน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4103 เจ้าพนักงานเวชสถิติ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4201 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4202 เจ้าพนักงานการคลัง(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4203 เจ้าพนักงานพัสดุ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4204 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4301 เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4302 เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4401 เจ้าพนักงานการเกษตร(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4402 เจ้าพนักงานประมง(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4403 เจ้าพนักงานสัตวบาล(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4404 เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4501 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์(ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)

4601 เจ้าพนักงานสาธารสุข(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4602 พยาบาลเทคนิค(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4603 เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู(ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)

4604 เจ้าพนักงานสุขาภิบาล(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4605 โภชนากร(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4606 เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4607 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์(ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)

4608 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม(ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)

4609 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4610 สัตวแพทย์(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4701 นายช่างโยธา(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4702 นายช่างเขียนแบบ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4703 นายช่างสำรวจ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4704 นายช่างผังเมือง(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4705 นายช่างเครื่องกล(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4706 นายช่างไฟฟ้า(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4707 เจ้าพนักงานประปา(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4708 นายช่างศิลป์(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4709 นายช่างภาพ(ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)

4801 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4802 เจ้าพนักงานห้องสมุด(ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)

4803 เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4804 เจ้าพนักงานเทศกิจ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4805 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)