โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรท้องถิ่น วันที่ 30 สิงหาคม 2562

นายก อบต.แจ้ห่มร่วมกับผู้นำชุมชน หน่วยงานราชการใน อ.แจ้ห่ม ประชุมปรึกษาหารือการจัดโครงการบริหารจัดการขยะชุมชน กิจกรรมการประกวดครัวเรือนน่าอยู่ หมู่บ้านน่ามอง วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

กิจกรรมส่งเสริมประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ วันที่ 13 เมษายน 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

กิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย วันที่ 18 มีนาคม 2562

วันเด็กแห่งชาติ 12 มกราคม 2562

กิจกรรมโครงการ "ลำปางสะอาด" วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ วัดผาแดงหลวงและถนนแจ้ห่ม-วังเหนือ หน้าวัดผาแดงหลวง

งานประเพณีสลากภัต

พิธีกวนข้าวทิพย์ วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ณ วัดผาแดงหลวง

กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" วันที่ 19 ตุลาคม 2561 ณ วัดผาแดงหลวง

รับมอบรางวัลองค์กรจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่น ตามโครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดีรังสิต กทม.

จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ

โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน กิจกรรมการบริหารจัดการขยะครัวเรือนต้นแบบ และสรุปถอดบทเรียน วันที่ 25 กันยายน 2561

รับมอบใบประกาศ การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" วันที่ 13 กันยายน 25611 ณโรงแรมลำปางเวียงทอง จังหวัดลำปาง

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรท้องถิ่น วันที่ 12 กันยายน 2561

ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10 วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมอำเภอแจ้ห่ม

ประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ประจำปี 2561

กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ วันที่ 13 เมษายน 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

วันท้องถิ่นไทย วันที่ 18 มีนาคม 2561

การประชุมประชาคมจัดทำร่างข้อบัญญัติ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561

การประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนา พ.ศ.2561-2564 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน วันที่ 25 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

งานวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 13 มกราคม 2561

งานวันผู้สูงอายุ วันที่ 9 มกราคม 2561