โครงสร้างหน่วยงาน
 
 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

       
สำนักงานปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น )
กองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น )
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น)

- งานบริหารทั่วไป
- งานการเจ้าหน้าที่                       
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานสวัสดิการและสังคม
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานกฎหมายและคดี

- งานการเงินและบัญชี
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ


 

- งานก่อสร้าง
- งานออกแบบควบคุมอาคารและผังเมือง
- งานประสานสาธารณูปโภค
และกิจการประปา

 

- งานบริหารงานศึกษา
- งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม