นายบุญสงฆ์ แข็งแรง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 

 

นายสุรินทร์ โชคดี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 

นายทินกร คนสุข
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 
 

 

นางเบญจพร ชัยวัง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล