นายนิยม สวยฉลาด
ประธานสภา
 
 
นายอดุลย์ กิตยานุรักษ์
รองประธานสภา
นายดอนชัย ปลายนา
สมาชิกสภา หมู่ 3
นายณรงค์ เจนคิด
สมาชิกสภา หมู่ 3
นายดำเนิน ตามสัตย์
สมาชิกสภา หมู่ 4
นายนิยม สวยฉลาด
สมาชิกสภา หมู่ 5
นายสมยศ อาจหาญ
สมาชิกสภา หมู่ 5
นางจำนงค์ มีมานะ
สมาชิกสภา หมู่ 6
นายสง่า คนสุข
สมาชิกสภา หมู่ 6
นายทวนธน แข็งแรง
สมาชิกสภา หมู่ 7
นายเรือง ประธงชัย
สมาชิกสภา หมู่ 7
นายเสถียร อาวรณ์
สมาชิกสภา หมู่ 10
นายทัน รูปสม
สมาชิกสภา หมู่ 11
นายอดุลย์ กิตยานุรักษ์
สมาชิกสภา หมู่ 11