นายถนอม คำปันศรี
ปลัด อบต.
 
 
 
 
นางสาวพัทธนันท์ วรรณเลิศ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางณัฐรดา ตัวละมูล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวดาราวรรณ มานะเก่ง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางสาวแสงดาว ทาเขียว
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางรุจิรภา ขัติยนต์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางทัตพร อุดมพืช
ผู้ช่วย จพง.การเงินและบัญชี
นางเตือนใจ มานะเก่่ง
ผู้ช่วย จพง.พัสดุ