นายถนอม คำปันศรี
ปลัด อบต.

   
   
นางสาวณัฐกานต์ เกิดผล
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวปูชิตา เสนาเหนือ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางณภัสนันท์ ไวมาก
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางรจนา น้อยปลูก
นักวิเคราะห์นโยบายฯชำนาญการ
พ.จ.อ.อุทิตย์ ศิริพรอมาตย์
นิติกรปฏิบัติการ
นางเจนจิรา มีมาก
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายพงษ์เดช สีเหลือง
ผช.จพง.ป้องกันฯ
นายชัณรงค์ ปากกล้า
พนักงานขับรถยนต์
นายสายัณห์ สวยฉลาด
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายรัตนพล มีทรัพย์
นักการภารโรง
นายไกรสร สิทธิมา
คนงานทั่วไป