นายถนอม คำปันศรี
ปลัด อบต.
นางเกษร วรรณารักษ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสกุลทิพย์ เสมอภาคภูมิ
ครู
นางสาวพิชญาภรณ์ กาวิน
ครู
นางจันทร์แก้ว ศรีบัวบาน
ผู้ดูแลเด็ก
นางจันทร์หอม ดวงคำฟู
ผู้ดูแลเด็ก
นางบัวจีน เตรียมแรง
ผู้ดูแลเด็ก