การจัดการองค์ความรู้

(Knowldege Management)

การส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติราชการ

1. ประมวลจริยธรรมฝ่ายบริหาร

2. ประมวลจริยธรรมฝ่ายสภา

3. ประมวลจริยธรรมข้าราชการ

การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย

2. รูปแบบการจำแนกงบประมาณ

การบริหารงานบุคคล

1. วันลาพนักงานส่วนท้องถิ่น

2. วินัยและการรักษาวินัย

3. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

การจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. ความรู้เกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน

2. การจัดเก็บภาษี

การขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ต่อเติม ดัดแปลง

1. การขออนุญาตก่อสร้าง

2. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

3. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

1. การจัดทำหนังสือราชการ

2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548

4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560